ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

23 ก.พ. 2564

2,458 view

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์และศรีลังกา

1. สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวที่สถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine - SQ) ซึ่งรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

        1.1 เลือกวันที่จะเดินทางถึงประเทศไทยจากลิสต์วันที่สถานทูตฯ ได้ขอรับการจัดสรรโควต้า
สถานกักตัวของรัฐ ได้แก่

          - วันที่ 28 มิ.ย. 2564 (สำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ เที่ยวบิน Singapore Airlines SQ437/SQ8546 - ออกเดินทางจากมัลดีฟส์วันที่ 27 มิ.ย. 2564 ถึงประเทศไทยวันที่ 28 มิ.ย. 2564)

        1.2 จอง/ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินตามรายละเอียดเที่ยวบินและวันเดินทางถึงประเทศ ในข้อ 1.1 ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางและเปลี่ยนเครื่องกับสายการบินเมื่อทำการจอง/ซื้อบัตรโดยสาร

        1.3 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศที่ลิงค์ด้านล่าง *โดยจะต้องลงทะเบียนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อให้สถานทูตฯ มีเวลาเพียงพอสำหรับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งข้อมูลสำหรับขอโควต้าการเดินทางกลับประเทศไทยและจองสถานกักตัวของรัฐให้กับท่าน*

https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947

       1.4 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (CoE) ที่ลิงค์ https://coethailand.mfa.go.th/

(การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่มีค่าธรรมเนียม)

***อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

       1.5 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 รัฐบาลได้ปรับจำนวนวันกักตัวเป็น 14 วัน

       1.6 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) ตามที่สายการบินกำหนด (ผู้โดยสารสายการบิน Qatar Airways ต้องแสดงผลตรวจโควิทแบบ PCR เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการเดินทาง) โดยสถานทูตฯ แนะนำให้ตรวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง

       1.7 เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

          - หนังสือเดินทาง

          - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)

          - บัตรโดยสารเครื่องบิน (ติดต่อจอง/ซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน)

2. สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวที่สถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) ซึ่งท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

      2.1 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (CoE) ที่ลิงค์ https://coethailand.mfa.go.th/

(การขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่มีค่าธรรมเนียม)

***อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

      2.2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 รัฐบาลได้ปรับจำนวนวันกักตัวเป็น 14 วัน

      2.3 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) ตามที่สายการบินกำหนด (ผู้โดยสารสายการบิน Qatar Airways ต้องแสดงผลตรวจโควิทแบบ PCR เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการเดินทาง) โดยสถานทูตฯ แนะนำให้ตรวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง

      2.4 เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

           - หนังสือเดินทาง

           - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)

           - บัตรโดยสารเครื่องบิน (ติดต่อจอง/ซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน)

           - หลักฐานการจอง ASQ

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94 773070747 และ +94 773070748

วิดีโอประกอบ

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)

เอกสารประกอบ

Latest_Procedures_for_Thai_Nationals_as_of_12_June_2021.pdf