แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox

แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox

24 ก.ย. 2564

แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox (สถานะวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

1. เงื่อนไขการเข้าร่วม

    1.1 เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า Phuket Sandbox ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ปัจจุบัน มัลดีฟส์และศรีลังกา เป็นประเทศที่ได้รับอนุมัติ) และผู้เดินทางจะต้องพำนักอยู่ในประเทศเหล่านี้อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติเป็นการชั่วคราวไม่ถึง 21 วัน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยโดยการเข้า Phuket Sandbox ได้

    1.2 เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเเล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ AstraZeneca Sinovac Johnson&Johnson Moderna Sinopharm Pfizer CovidShield และ Sputnik V** เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองได้

    1.3 ต้องทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (รวมทั้งการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19) วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทประกันสามารถเป็นได้ทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ในไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/

    1.4 เเสดงเอกสารยืนยันการจองเเละชำระเงินโรงเเรมครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA+) โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/ and http://entrythailand.go.th/

    1.5 ต้องพำนักในจังหวัดภูเก็ตหรือพื้นที่ Sandbox อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้ กรณีจะพำนักในจังหวัดภูเก็ตน้อยกว่า 7 วัน เมื่อครบกำหนดเเล้วต้องเดินทางออกจากประเทศไทยตามที่กำหนดเท่านั้น

    1.6 ก่อนเดินทาง ต้องเเสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

    1.7 ระหว่างที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบิน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 ของการพำนัก) โดยจองผ่านโรงเเรมที่พัก หรือหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หรือสามารถจองนัดหมายเพื่อตรวจโควิดผ่านทางระบบ PSAS ได้ที่ https://www.thailandpsas.com/

    1.8 ลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)

    1.9 ยินยอมให้ติดตั้งระบบติดตามตัวตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดระยะเวลาที่พำนักในจังหวัดภูเก็ต

*หมายเหตุ* ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขอให้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานทูตฯ อย่างสม่ำเสมอก่อนเดินทาง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phuket Sandbox ได้ที่ เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://www.tourismthailand.org/home

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)

    2.1 ลงทะเบียนเเละยื่นเอกสารให้ครบทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

    2.2 ขั้นเเรกในระบบ เลือก "ใช่" ที่ประเภทการเดินทาง Sandbox Programme ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคล"

    2.3 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเเนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

    2.4 ขั้นที่สองในระบบ เมื่อผ่านการตรวจสอบเเละได้รับอนุมัติชั้นเเรกเเล้ว โปรดเเนบหลักฐานการจองโรงเเรมที่ได้การรับรองจาก SHA+ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน เเละหลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในประเทศไทยที่ชำระเงินเเล้ว

    2.5 รอผลการอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อใช้ประกอบการเดินทาง

3. เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

    3.1 หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

    3.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE)

    3.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน

    3.4 เอกสาร/หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

    3.5 ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

    3.6 ประกันสุขภาพโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    3.7 เอกสารการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate)

    3.8 หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ระหว่างอยู่ใน Sandbox

    3.9 เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ การตรวจลงตรา/วีซ่า (หากไม่ได้รับสิทธิ Visa on Arrival/Visa Exemption Scheme/Bilateral Agreement)

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94 773070747 และ +94 773070748

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Phuket_Sandbox_1_October_2021