คณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนชาวศรีลังกา จำนวน 50 ครัวเรือนในเขตเฮเนกามา จังหวัด Western Province

คณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนชาวศรีลังกา จำนวน 50 ครัวเรือนในเขตเฮเนกามา จังหวัด Western Province

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 24 view
🤝🤝🤝คณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ชุมชนชาวศรีลังกา จำนวน 50 ครัวเรือนในเขตเฮเนกามา จังหวัด Western Province🤝🤝🤝
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ โดยนายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต และนายพีระภัทร ทองรอด เลขานุการเอก เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทย ให้แก่ชุมชนชาวศรีลังกาจำนวน 50 ครัวเรือน ณ ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนิกชนฟาเกียน เขตเฮเนกามา ในโอกาสดังกล่าว ท่านเจ้าคุณ Warakagoda Sri Gnaratana Thero มหานายะกะแห่งคณะสงฆ์สยามนิกาย ฝ่ายอัสสคีรี เป็นประธาน และมีบุคคลสาคัญเข้าร่วม อาทิ บาทหลวง Fr.W.P. Roshan Fernando และพระปิยรัตนะ พระสงฆ์ชาวศรีลังกาที่จาวัดอยู่ในประเทศไทย เอกอัครราชทูต ได้กล่าวแสดงความห่วงใยจากรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยต่อประชาชนชาวศรีลังกาที่กาลังเผชิญสภาวะวิกฤติในหลายมิติ และย้าถึงความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือศรีลังกาในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และความสาคัญของการร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอย่างไม่แบ่งแยกศาสนาซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ