นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาแผนโคลัมโบครั้งที่ 47 (47th Consultative Committee Meeting (CCM) of the Colombo Plan)

นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาแผนโคลัมโบครั้งที่ 47 (47th Consultative Committee Meeting (CCM) of the Colombo Plan)

18 ส.ค. 2564

69 view
เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 นายพจน์ หาญพล เอกอัครราชทูต เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมที่ปรึกษาแผนโคลัมโบครั้งที่ 47 (47th Consultative Committee Meeting (CCM) of the Colombo Plan) จัดขึ้น ณ กรุงโคลัมโบ ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมออนไลน์ (virtual) ครั้งแรกนับจากการก่อตั้งแผนโคลัมโบเมื่อ 70 ปีที่แล้ว แผนโคลัมโบดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเน้นการดำเนินงานด้านยาเสพยติด การส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยไทยได้เข้าร่วมแผนโคลัมโบ ในปี พ.ศ. 2497 ( ค.ศ. 1954) และเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันมาโดยตลอด
 
ที่ประชุมฯ หารือกันในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 แนวทางการดำเนินงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 แผนกิจกรรมในอนาคต และการรับชิลีเข้าเป็นประเทศสมาชิก ลำดับที่ 28
ผู้แทนไทยได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานของไทย และแจ้งที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับแผนงานในกรอบแผนโคลัมโบที่ไทยจะดำเนินการในอีกสองปีข้างหน้า รวมทั้งได้เสนอการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
 
นอกจากนี้ ในการประชุมกลุ่มย่อยระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยได้รับคัดเลือกและมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (moderator) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ