ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

21 พ.ค. 2564

834 view

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในศรีลังกามีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลศรีลังกาจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม


ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอแจ้งข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับชาวไทยในศรีลังกาและชาวไทยที่จะเดินทางมายังศรีลังกา ดังนี้


1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลศรีลังกา
1.1 ประกาศห้ามบุคคลทุกสัญชาติที่เดินทางมาโดยเที่ยวบินโดยสารเดินทางเข้าศรีลังการะหว่างวันที่ 21 – 31 พ.ค. 2564 และอาจประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี บุคคลที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในศรีลังกายังสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
1.2 ประกาศห้ามการเดินทางออกจากเคหสถาน (travel restriction) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 04.00 น. และตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 04.00 น. และอาจประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น
1.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาประกาศให้บุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราแล้วและขณะนี้ได้พำนักอยู่ในศรีลังกาแล้ว จะได้รับการขยายระยะเวลาการตรวจลงตรา (visa validity) ต่อไปอีก 60 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยขอให้บุคคลดังกล่าวติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาเพื่อขอรับการประทับตราการขยายระยะเวลา (visa endorsement) และจ่ายค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +94 (0) 707101050 ระหว่างวันทำการ เวลา 8.30 – 15.00 น. อย่างไรก็ดี บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกจากศรีลังกาก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สามารถเดินทางไปยังสนามบิน BIA เพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลา

2. ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยที่จะเดินทางมายังศรีลังกา
ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินด้วยความรอบคอบ ทั้งเที่ยวบินที่เดินทางมายังศรีลังกาและเที่ยวบินที่เดินทางกลับไทย และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลศรีลังกาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ปัจจุบันสายการบินพาณิชย์หลายสายการบินได้ทำการยกเลิกเส้นทางการบินไปยัง ศลก. แล้ว

3. ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยในศรีลังกา
ขอให้ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางและอายุการตรวจลงตรา (visa validity) และหากประสงค์จะติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาเกี่ยวกับเรื่องการขยายระยะเวลาการตรวจลงตราขอให้ปฏิบัติตามข้อ 1.3 และติดตามคำแนะนำและประกาศของรัฐบาลศรีลังกาอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
20 พฤษภาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ