มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2565

| 1,122 view
📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ
(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)
🔶 ผู้มีสัญชาติไทย
- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
- ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)
🔶 ชาวต่างชาติ
- ลงทะเบียน Thailand Pass
- แนบเอกสาร ได้แก่
- หนังสือเดินทาง
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
- ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
- สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร
สามารถติดตามอัเดตข่าวสารการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ 
 
-----------------------------------------------------
📢 Entry Measures into Thailand (effective from 1 June 2022 onwards)
🔶 Thai nationals
- Thailand Pass not required
- Enter Thailand without quarantine nor COVID-19 test upon arrival
- Must present a certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, an RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Can enter Thailand via every border checkpoint (for land travel)
🔶 Foreign nationals
- Register on Thailand Pass
- Attach documents, as follows:
- Passport
- Certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Proof of Medical Treatments Coverage (minimum coverage 10,000 USD)
- Receive Thailand Pass QR Code within 1-2 hours
- Airlines and Disease Control Officers will check your documents

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ