ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ในช่วง COVID-19

10 พ.ย. 2563

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์และศรีลังกา

1. สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวที่สถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine - SQ) ซึ่งรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    1.1 เลือกวันที่จะเดินทางถึงประเทศไทยจากลิสต์วันที่สถานทูตฯ ได้ขอรับการจัดสรรโควต้าสถานกักตัวของรัฐ ได้แก่

         - วันที่ 21 พ.ย. 2563

         - วันที่ 28 พ.ย. 2563

         - วันที่ 6 ธ.ค. 2563

         - วันที่ 14 ธ.ค. 2563

         - วันที่ 20 ธ.ค. 2563

         - วันที่ 27 ธ.ค. 2563

    1.2 จอง/ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินที่มีกำหนดวันเดินทางถึงประเทศไทยตามวันที่ท่านเลือกในข้อ 1.1 โดยสามารถซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินใดก็ได้ที่ได้รับอนุมัติเที่ยวบินเข้าประเทศไทย อาทิ Etihad Emirates Qatar Singapore ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางและเปลี่ยนเครื่องกับสายการบินเมื่อทำการจอง/ซื้อบัตรโดยสาร

    1.3 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศที่ลิงค์ด้านล่าง ***โดยจะต้องลงทะเบียนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อให้สถานทูตฯ มีเวลาเพียงพอสำหรับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งข้อมูลสำหรับขอโควต้าการเดินทางกลับประเทศไทยและจองสถานกักตัวของรัฐให้กับท่าน***

https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947

    1.4 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (CoE) ที่ลิงค์ https://coethailand.mfa.go.th/

***อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

    1.5 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง

    1.6 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ fit to fly โดยใบรับรองแพทย์ fit to fly ต้องมีต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ fit to fly ดังแนบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ข้างต้นที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใดก็ได้

    1.7 เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

         - หนังสือเดินทาง

         - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)

         - บัตรโดยสารเครื่องบิน (ติดต่อจอง/ซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน)

         - ใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID free certificate)

         - ใบรับรองแพทย์ fit to fly

 

2. สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกักตัวที่สถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) ซึ่งท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2.1 กรอกข้อมูลเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (CoE) ที่ลิงค์ https://coethailand.mfa.go.th/

***อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

   2.2 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง

   2.3 ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ fit to fly โดยใบรับรองแพทย์ fit to fly ต้องมีต้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ fit to fly ดังแนบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ข้างต้นที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใดก็ได้

   2.4 เอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ได้แก่

         - หนังสือเดินทาง

         - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)

         - บัตรโดยสารเครื่องบิน (ติดต่อจอง/ซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน)

         - ใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID free certificate)

         - ใบรับรองแพทย์ fit to fly

         - หลักฐานการจอง ASQ

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94 773070747 และ +94 773070748

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Latest_Procedures_for_Thai_Nationals_3