การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,799 view
การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️
📌 หลักเกณฑ์
- เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
- เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่
📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
- อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
- อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน
- ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้
📌 ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/
*ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน
2. ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)
3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม
5. ตรวจ ATK self-test ด้วยตัวเองในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
📌 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.)
📌 อีเมล : [email protected]
 
📢 แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass
ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้รับอีเมลรูปแบบต่อไปนี้ (ตามภาพด้านล่าง) โปรดอย่า‼️ ดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อีเมลของจริงต้องชื่อลงท้ายตามนี้เท่านั้น
📌 @tp.consular.go.th
📌 @consular.go.th
________________________________________
Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️
📌 ELIGIBILITY
- Fully vaccinated (at least 14 days prior to departure)
- Travelers from all countries/territories
📌 REQUIRED DOCUMENTS
1. Passport
2. Certificate of Vaccination
- Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination
- Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian
3. Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer
4. Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical expenses
- Not required for Thai nationals or foreign nationals who have Thai social security / confirmation letters from employer in Thailand
📌 STEPS
1. Register on Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/
*Processing time is 3-7 days
2. Prior to departure, obtain RT-PCR test result issued within 72 hours before departure
3. Upon arrival in Thailand, pass through designated checkpoints before proceeding to your hotel via a sealed-route (airport transfer arranged by hotel)
4. Undergo a RT-PCR test and wait for test result at your hotel
5. Take ATK self-test on Day 5-6 and report the test result as instructed by the Ministry of Public Health
📌 For further inquires, please contact the Department of Consular Affairs, Tel. (66) 02 572 8442 (24 hours)
 
Notice;
Applicants on Thailand Pass who have received the following email, Do Not‼️ scan the QR Code or follow the instructions described. The email does not come from Thailand Pass, and could compromise the security and privacy of your personal information.
Authentic email address is only sent from this domain,
📌 @tp.consular.go.th
📌 @consular.go.th

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ