ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

21 พ.ค. 2564

827 view

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในพื้นที่ Greater Malé ครอบคลุมกรุงมาเล พื้นที่เกาะ Hulhumale และ Villimale มีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลมัลดีฟส์จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม

ในการนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอแจ้งข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับชาวไทยในมัลดีฟส์และชาวไทยที่จะเดินทางมายังมัลดีฟส์ ดังนี้


1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลมัลดีฟส์
1.1 ประกาศห้ามการเดินทางออกจากเคหสถาน (curfew) ในพื้นที่ Greater Malé (กรุงมาเล พื้นที่เกาะ Hulhumale และ Villimale) ระหว่างเวลา 16.00 – 04.00 น. ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2564 และอาจประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว หรือยกระดับมาตรการหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
1.2 ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหรือแวะเปลี่ยนเครื่องมาจากอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และอัฟกานิสถาน เดินทางเข้ามัลดีฟส์จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
1.3 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.2 ยังคงสามารถเดินทางมายังมัลดีฟส์ได้โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น แสดงหลักฐานการตรวจลงตราและเอกสารผลการทดสอบการติดเชื้อที่เป็นลบ มีการสำรองห้องพักที่แน่นอน เดินทางตรงไปยังที่พักที่สำรองไว้ และไม่มีการท่องเที่ยวระหว่างเกาะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น

2. ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยที่จะเดินทางมายังมัลดีฟส์
ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินด้วยความรอบคอบ ทั้งเที่ยวบินที่เดินทางมายังมัลดีฟส์และเที่ยวบินที่เดินทางกลับไทย และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลมัลดีฟส์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ หากสถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมัลดีฟส์อาจพิจารณาระงับการสัญจรระหว่างเกาะ ระงับการเดินทางไปยังสนามบิน หรืออาจปิดเกาะรีสอร์ตบางแห่ง จึงขอให้ชาวไทยตรวจสอบข้อมูลการเปิดให้บริการของเกาะรีสอร์ต การเดินทางระหว่างเกาะ (speedboat หรือ sea plane) ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดก่อนการเดินทาง

3. ข้อแนะนำสำหรับชาวไทยในมัลดีฟส์
3.1 ขอให้ตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางและอายุการตรวจลงตรา (visa validity) อย่างรอบคอบ และในกรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ที่เบอร์โทรศัพท์ +94 (0) 773070747 หรือ +94 (0) 773070748 หรืออีเมล์ RoyalThaiEmbassyInColombo@gmail.com หรือพิจารณาเดินทางกลับไทยเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
3.2 ขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการของรัฐบาลมัลดีฟส์อย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
20 พฤษภาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ